2310 798.799 English

Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «STEICO ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ».

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία υπό την εμπορική επωνυμία « STEICO ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 4808/2021 για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και:

α) Αναγνωρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας και παρενόχλησης.

β) Αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση των εργαζομένων  μπορεί να συνιστούν παραβίαση ή κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η βία και η παρενόχληση αποτελούν απειλή για την ισότητα ευκαιριών και είναι απαράδεκτες και ασύμβατες με την αξιοπρεπή εργασία.

γ) Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα μιας εργασιακής νοοτροπίας που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια για την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης.

δ) Υιοθετεί ένα περιβάλλον μηδενικής ανοχής στη βία και την παρενόχληση, ώστε να διευκολύνεται η πρόληψη τέτοιων μορφών συμπεριφοράς.

ε) Αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας επηρεάζουν την ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική υγεία και αξιοπρέπεια του ατόμου, καθώς και το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

 

 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:  

α) Ο όρος “βία και παρενόχληση” αναφέρεται σε μια σειρά από απαράδεκτες μορφές συμπεριφοράς και πρακτικές, ή απειλές αυτών, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ` επανάληψη, που αποσκοπούν, οδηγούν, ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και περιλαμβάνει την έμφυλη βία και παρενόχληση. 

β) Ο όρος «έμφυλη βία και παρενόχληση» σημαίνει βία και παρενόχληση που απευθύνονται σε άτομα λόγω του φύλου τους, ή επηρεάζει δυσανάλογα άτομα συγκεκριμένου φύλου και περιλαμβάνει τη σεξουαλική παρενόχληση. 

 

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και αφορά στο σύνολο των εργαζομένων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και την πρακτική, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, όσους παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των μαθητευομένων, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει καταγγελθεί, εθελοντές, άτομα που αναζητούν εργασία και αιτούντες εργασία. 

β) Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων μπορεί να λαμβάνουν χώρα ιδίως: 

(αα) Στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων που αποτελούν χώρους εργασίας. 

(ββ) Σε μέρη όπου ο εργαζόμενος αμείβεται, κάνει διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, ή χρησιμοποιεί τουαλέτες, νιπτήρες και αποδυτήρια. 

(γγ) Κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, ταξιδιού, εκπαίδευσης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία. 

(δδ) Μέσω επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. 

(εε) Σε καταλύματα που παρέχει η εταιρία στους εργαζόμενούς της. 

(στ) Κατά τη μετακίνηση του εργαζομένου από και προς την εργασία. 

 

4. Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία 

α) Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

β) Ενδεικτικά, απαγορεύονται αυστηρά μεταξύ άλλων, εκφράσεις και σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου προς εργαζόμενους της εταιρίας που δεν επιθυμούν να γίνονται αποδέκτες τέτοιων σχολίων, ιδίως αν αναφέρονται στην εξωτερική εμφάνιση, το φύλο και τη θρησκεία, η διακίνηση φωτογραφικού υλικού ή ψηφιακών αρχείων που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, η  αποστολή μηνυμάτων και σχολίων με σεξουαλικά υπονοούμενα, σεξουαλικές χειρονομίες και πράξεις και εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή, κοροϊδίες, η διάδοση κακόβουλων σχολίων, η υποτίμηση και γελοιοποίηση του εργαζόμενου και η άσκηση κακόβουλης κριτικής, ο εκφοβισμός, η πρόταση για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με αντάλλαγμα την εργασιακή ανέλιξη και προοπτική, οι επίμονες ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπική ζωή και τις προτιμήσεις του εργαζόμενου κοκ.

Οι ανωτέρω συμπεριφορές είναι εντελώς ενδεικτικές και μπορεί ο κατάλογος αυτών να διευρυνθεί, εφόσον κάποια συμπεριφορά εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της παραπάνω απαγόρευσης άσκησης βίας και παρενόχλησης εντός του χώρου εργασίας, όπως αυτός οριοθετείται ανωτέρω.

 

5. Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

 

Η εταιρία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και αντιμετώπιση των περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός της επιχείρησης, που συνίστανται:

α) Στην εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, οι οποίοι έχουν ως συνέπεια, ιδίως την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την πρόκληση φόβου και άγχους στον εργαζόμενο, καθώς και ψυχοσωματικών διαταραχών. 

β) Σε δράσεις και εκδηλώσεις που έχουν ώς στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού πάνω σ’ αυτά τα θέματα, δηλαδή πληροφορίες  για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, που μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως προφορικά, με αποστολή  e mail  που έχει ενημερωτικό υλικό, με ανάρτηση ενημερώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων της εταιρίας και την ανάρτηση της παρούσας πολιτικής στο site της εταιρίας, με στοχευμένες συναντήσεις της εταιρίας  με το προσωπικό  για τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών που μπορεί να προκύψουν.  

γ) Στην παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τη σχετική διαδικασία που θα εφαρμοσθεί αφ’ ή στιγμής λάβει χώρα η σχετική καταγγελία. 

δ) Στον ορισμό ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ο οποίος και εκ προοιμίου θα είναι το πρόσωπο υποδοχής κάθε σχετικής με την παρούσα καταγγελίας. 

 

6. Τηρητέα διαδικασία εντός της εταιρίας για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών. 

Η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών που αφορούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Υπεύθυνος παραλαβής των καταγγελιών και εφαρμογής της διαδικασίας υποδοχής και εξέτασης, ορίζεται το πρόσωπο αναφοράς ( σύνδεσμος ), που εν προκειμένω είναι ο Γενικός Διευθυντής ( Managing Director ) της εταιρίας, στον οποίο η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί ακόμη και εγγράφως από τον καταγγέλοντα και να περιέχει τα ακριβή περιστατικά που έλαβαν χώρα και εμπίπτουν στις έννοιες της βίας και παρενόχλησης, όπως αυτή οριοθετήθηκε ανωτέρω.

Ακολούθως, χωρίς καμία καθυστέρηση, ο υπεύθυνος παραλαβής προσπαθεί να λάβει με τρόπο αμερόληπτο όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί και ενδεχομένως, αν κρίνει αυτό σκόπιμο, προκειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές και δίκαιο πόρισμα, να καλέσει να καταθέσουν όσα  γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, αν υπάρχουν, για το καταγγελόμενο περιστατικό. Γενικά, έχει το δικαίωμα, προκειμένου να ανεύρει την αλήθεια, να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο εφόσον αυτό δεν αντίκειται στη χρηστά ήθη και στον νόμο. Αν κρίνει σκόπιμο, μπορεί όσο διαρκεί ενώπιόν του η διαδικασία εξέτασης της καταγγελίας, να ζητήσει τη συνδρομή του Νομικού Συμβούλου της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει δυνατότητα προς τούτο, προσπαθεί να επιλύσει το περιστατικό με τρόπο συμβιβαστικό, με την παροχή των κατάλληλων εξηγήσεων και συγγνώμης προς το θιγόμενο πρόσωπο.

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία ενημερώνονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα για την  πορεία της εξέτασης της καταγγελίας τους.

Πρίν καταλήξει στο πόρισμά του, ο διενεργών την εξέταση σχετικά με την ουσιαστική βασιμότητα της καταγγελίας, καλεί τον καταγγελόμενο σε παροχή εξηγήσεων και διευκρινήσεων επί των θεμάτων της γινόμενης καταγγελίας.

Στη συνέχεια,  υποβάλει το πόρισμά του στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και συγκεκριμένα στο διαχειριστή, οι οποίος, ανάλογα με τη σοβαρότητα των καταγγελομένων πράξεων, μπορεί  να εισηγηθεί σε βάρος του καταγγελόμενου τη λήψη διάφορων μέτρων, όπως ενδεικτικά, την επίπληξη, την  αλλαγή της θέσης, του ωραρίου και του τόπου εργασίας, η ακόμη και την καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτή, με την επιφύλαξη της κατάχρησης δικαιώματος, κατ’ άρθρο 281 του ΑΚ, ενώ δεν αποκλείεται και η ενημέρωση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, σε περίπτωση που έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα από τον καταγγελόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει τους εργαζόμενούς της, ότι είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής, για την παροχή πληροφοριών σ’ αυτή, εφόσον η αρχή αυτή αιτηθεί στοιχεία που σχετίζονται με καταγγελία του θιγόμενου προσώπου και ότι η σχετική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε εντός του πλαισίου των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Αν όμως το αποτέλεσμα της έρευνας, από τη συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων που θα τεθούν υπόψη του υπευθύνου εξέτασης της καταγγελίας, κατατείνει με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι δεν συνέβη το περιστατικό για το οποίο έγινε αυτή ( καταγγελία ), τότε καλείται ο ενδιαφερόμενος ( καταγγέλων ) από τον υπεύθυνο να εξετάσει την καταγγελία, του ανακοινώνεται το σχετικό πόρισμα και η υπόθεση αρχειοθετείται σε ειδικό αρχείο που τηρείται από την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας.     

Η έρευνα και εξέταση των καταγγελιών πρέπει να γίνεται με αμεροληψία και να έχει ως κύριο μέλημά της, την προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων και την απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου.  

7. Η παρούσα πολιτική γίνεται γνωστή σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, είναι προσβάσιμη σε όποιον το επιθυμεί μέσω της ιστοσελίδας της, έχει δέ υιοθετηθεί επί τη βάσει των διατάξεων του ν. 4808/2021.


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης